Forsiden

>> Les oversikten over de som fikk RIP-midler (og de som ikke fikk)

>> 17,5 millioner til innovative prosjekter i Oslo og Akershus

Næringsbyråd Kjetil Lund i Oslo kommune har tildelt midler fra regionalt innovasjonsprogram for 2018. Foto: Oslo kommune.

[KOMMUNAL INNOVASJON] Næringsbyråd Kjetil Lund i Oslo kommune har vedtatt tildelinger av midler fra regionalt innovasjonsprogram for 2018. Oslo støtter tilsammen 40 prosjekter, hvorav 26 prosjekter sammen med Akershus og 14 prosjekter alene – disse utgjør tilskudd på tilsammen 17,5 millioner kroner.  Se alle tildelingene her - og begrunnelsen for de 26 prosjektene som ikke fikk tildelt støttemidler.

REGIONALT INNOVASJONSPROGRAM 2018 - OSLO KOMMUNE

Regionalt innovasjonsprogram 2018 (RIP 2018) er Oslo kommune og Akershus fylkeskommunes felles næringspolitiske handlingsprogram hvor de fleste prosjekter blir finansiert i et partnerskap. Programmet skal bidra til at næringslivet i Oslo og Akershus styrker sin internasjonale konkurranseevne gjennom klynge- og nettverksutvikling, entreprenørskap, leverandørutvikling, og kommersialisering.

De regionale utviklingsmidlene er utlyst i et samarbeid mellom Oslo kommune og Akershus fylkeskommune innen følgende områder:

  • Klynge- og nettverksutvikling: Styrke kompetanseoverføring og innovasjon innad og på tvers av klynger og næringsnettverk, samt at internasjonalisering er sentralt i alle klyngeog nettverksinitiativ
  • Entreprenørskap og vekstbedrifter: Styrket innsats for etablering av nye bedrifter med vekstmuligheter i et internasjonalt marked
  • Leverandørutvikling og tjenesteinnovasjon: Utvikle flere og bedre metoder og møteplasser mellom offentlige innkjøpere og leverandørmarkedet, fra behovsidentifisering, via utvikling og til kommersialisering av produkter og tjenester
  • Tidligfase finansiering: Bedre tilgang på risikovillig kapital for nye kunnskapsbedrifter i tidligfase
  • Kommersialisering av forskningsresultater: Utvikle bedre nettverk mellom forskningsmiljøene og bedrifter og at kommersialisering av forskningsresultater resulterer i nye bedrifter. 

I tillegg har Oslo kommune og Akershus fylkeskommune oppfordret søkerne til å vurdere muligheten for internasjonalt samarbeid og ekstern finansiering som ligger i EU-programmer som Horisont 2020 og INTERREG, samt andre regionale og nasjonale virkemidler, som for eksempel Regionale forskingsfond Hovedstaden.

Det ble også lagt v,ekt på at oppstartsmiljøene i Oslo ikke gjenspeiler mangfoldet til studenter og befolkning for øvrig. For å gjøre noe med dette ble søkerne oppfordret til å søke på prosjekter som bidrar til å bringe nye befolkningsgrupper inn på startupsscenen. Dette gjelder spesielt innvandrere og utlendinger bosatt i Oslo.

Programmet er utlyst etter retningslinjer fra Kommunal- og modemiseringsdepartementet på regionalforvaltning.no og er i samsvar med EØS regelverket. Programmet er meldt inn til ESA for notifisering og godkjenning under det alminnelige gruppeunntaket.

Det kom inn 66 søknader totalt pluss FORREGION og Oslo Innovation Week. Av disse har Oslo kommune valgt å støtte 40 prosjekter. 26 prosjekter støttes sammen med Akershus fylkeskommune og 14 prosjekter støttes av Oslo alene. Disse er vist i tabellen under og utgjør til sammen 17,5 mill. kroner.

Prosjektene til RJP 2018 har også vært vurdert av Innovasjon Norge, SIVA og Forskningsrådet og Oslo Business Region sammen med sekretariatet. Prosjektene er vurdert etter følgende tildelingskriterier:

 

Bør bidra til:

ï        Styrking av innovasjonssystemet

ï        Økt internasjonal konkurransekraft

ï        Økt innovasjon gjennom samhandling

ï        Utløse regionalt verdiskapningspotensial

ï        Tilrettelegging for sysselsetting og arbeisdplasser

 

Bør ha:

ï        Utløsende effekt

ï        Tydlige mål, aktiviteter og resultater

ï        Forankring hos samarbeidspartnere

ï        Definert behov og utviklingspotensial

ï        God kvalitet og gjennomførbarhet

ï        Overføringsverdi til andre

 

Innovasjon Norge, SIVA og Forskningsrådet er også sentrale samarbeidspartnere for å nå politiske mål fastsatt i den regionale planen for innovasjon og nyskaping regionalt innovasjonsprogram bygger på.

Bare Oslo-prosjekter
Søknadsnr. Søker Prosjektnavn Oslo Akershus
1 657Oslo AS Oslo som ledenden hub" i Oslo og Norge for grundere innen kreativ næring 800000 0
14 ES Consulting International

Nettverksprogrammer Oslo-

Toulouse

250000 0
18 Katapult Accelarator Søknad om midler fra regionalt innovasjonsprogram for Oslo og Akershus 2018 700000 0
27 MAK

Mangfold, Innovasjon og

Entreprenørskap

500000 0
38 Oslo Edtech Cluster

Oslo Edtech Cluster på

BETT London 2018

300000 0
43 Oslo Media House AS Utvikling av Oslo Media House som journalistisk næringsklynge 400000 0
81 So Central AS PAORIV Et partnerskap for bærekraftig byutvikling 1000000 0

 

 

52

StartupLab AS

.

Partneravtale meHom Oslo kommune og Startuplab 1000000 0
54 Stiftelsen Teknologihuset Teknologihuset 2.0 300000 0
55 Stiftelsen byLarm Your NordlcGateway ·:, 300000 0
80 Tøyen Startup Village Tøyen St.artup ViHaae 700000 0
18 StartupLab AS ' Etablering av Startup Scoutlng Service 600000 0
a Forskningsbasert innovasjon FORREGION 500000 0
b Oslo Business Region Osto lnnovation Week 1500000 0
  SUM   8 850 000                    0
  Totalsum   17 500 000 8 650 000
           

 

Av de 17,5 mill. som er utlyst og bevilget gjennom regionalt innovasjonsprogram for Oslo i 2018, er 7 mill. overførte statlige midler fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet. De resterende 10,5 mill. er bevilgede kommunale midler vedtatt budsjettet for 2018 på kap. 455 Næringsutvikling.

 

Det er samtidig 28 prosjekter som ikke nådde opp i konkurransen og som ikke støttes av Oslo kommune.

 

Tabell 2. Søknader som ikke støttes av Oslo kommune i Regionalt innovasjonsprogram 2018

 

Nr. Søker Tittel Avslagsgrunn
4 Akers hus AS Green Engineering Valley

Overbygning for klynger til et Green engineering valley. Har ikke et definert behov og mangler forankring hos samarbeidspartnere. Når ikke opp i

konkurransen.

 

 

 

 

 

5 Akershus AS Samhandlingsarena for Nye Asker og Bærum - forprosjekt fase 1

Søker AFK spesifikt. Dette er for lavterskel og møter ikke behovet for flere kunnskapsbaserte, innovative og internasjonale bedri fter. Vil ikke bidra til styrking av innovasjonssystemet og øke den internasjonale konkurransekraften. Når ikke opp i

konkurransen.

6 Akershus AS TechHub Asker og Bærum 2.0 Vil ikke gjennomføres
7 Akershus AS VIRTUAL & AUGMENTED REALITY"

Ønsker videreføring av et prosjekt fra AFK 2017, hvor de søker forprosjektmidler for å kartlegge interesse og behov. Er ikke forankret i behov eller hos samarbeidspartnere.

Når ikke opp i konkurransen.

8 Akershus AS MØY Akershus - Kvinnebedrifter i nettverk

Prosjektet søker Akershus spesifikt. Prosjektet er heller ikke forankret i

behov eller forankret hos aktørene. Når ikke opp i konkurransen.

9 Business Angels Norway Tidligfase-finansiering: Nettverksutvikling for internasjonalisering RIP er ikke utløsende for prosjektet. Har ikke fullstendig finansieringsplan. Når ikke opp i konkurransen.
11 Connect Østlandet Turning Tables RIP er ikke utløsende for prosjektet. Når ikke opp i konkurransen.
12 Conneet Østlandet Springbrett med Mentorordning RIP er ikke utløsende for prosjektet. Når ikke opp i konkurransen.
13 CRE8 konferansen CRE8 konferansen 2018

Blir for lokalt for Oslo. RIP er ikke utløsende , men kan virke forsterkende ved å få opp et bedre konsept. Blir litt for lite i denne sammenhengen. Når

ikke opp i konkurransen.

16 Inkubator As

Prosjektkoordinator og utviklingsressurser til

«Educational Smart Factory»

Støttes av Akershus da det er viktig å få på plass bedre forutsetninger for samarbeidsprosjekter mellom NMBU og næringslivet. Når ikke opp i

konkurransen fra Oslo.

17 lnterBridge lnterBridge Academy : ungdom & sosial innovasjon

RIP er ikke utløsende for prosjektet. Dette blir også vurdert mer som et integreringsprosjekt og utdanningsprosjekt enn et næringsutviklingsprosjekt. Når ikke

opp i konkurransen.

19 Kjeller Innovasjon Etablere kompetanseakselerator for Kjeller Innovasjon

Støttes av Akershus. Prosjektet svarer på sentral utfordring om at det er vanskelig å få tak i relevant kompetanse som kan bidra med å kommersialisere forskningen. Det å forsøke å rekruttere grundere til andres grunder prosjekter har vist seg vanskelig. Når ikke opp i konkurransen

fra Oslo

24 Kunnskapsbyen Lillestrøm Kjør sammen til jobben!

Dette prosjektet faller delvis utenfor vurderingskriteriene da deler av prosjektet dreier seg om å utvikle en samkjørings app i samarbeid med en leverandør . Når ikke opp i

konkurransen.

30 Nofima lnnovasjonscamp for sunnere matvalg

Oslo støttet ikke dette prosjektet i 2017. Et prosjekt som har pågått en stund uten å få dette opp å stå. De blir støttet gjennom FORREGION - Oslo og Akershus . Når ikke opp i

konkurransen.

31 Nofima Innovasjonsklyngen smartPACK

Nofima - Smartpack - støttes av AFK og ØFK. IN er koblet på med klyngerådgiver - ambisjonen er å kvalifisere til ARENA opptak. Det er etablert en infrastruktur for klyngen og en møteplass gjennom klyngemøtene, det foregår utveksling mellom klyngebedriftene og det er identifisert noen prosjekter som det skal arbeides videre med. Når ikke opp i

konkurransen i Oslo.

37 Oslo Cancer Cluster lncubator Strålebehandling/radiofarmasi i kampen mot kreft

RIP er ikke utløsende for prosjektet. Prosjektet tenderer for mye mot forskning og for lite mot næringsutvikling. Prosjektet mottar også inkubatorer støtte fra SIVA. Når

ikke opp konkurransen.

39 Oslo International Hub Oslo International Startup Program 2018 (OISP2018)

Prosjektet har fått støtte i tre år. Søknaden fremstår som lik av søknad fra 2017. Vanskelig å lese ut av rapporter hva en egentlig har fått til.

Når ikke opp i konkurransen

40 Oslo International Hub Exploring smart city technology in South Korea

Skal i hovedsak på studietur til Sør Korea og forsøke å få innpass på markedet i Sør Korea. Fremstår som støtte til enkeltbedrifter. Når ikke opp i

konkurransen.

41 Oslo International Hub Fra ide til marked - IN-støtte til startups

Et prosjekt som skal bistå Innovasjon Norge i å indentifisere oppstartselskaper med

vekstpotensiale . Dette er ikke noe RIP kan støtte. Når ikke opp i

konkurransen.

42 Oslo International Hub ReadyToGo

Prosjektet skal bidra til økt overlevelsesevne hos nyetablerte bedrifter. Vurderer at prosjektet og programmet som tilbys ikke i stor nok grad vil kunne bidra til dette.

Programmet er også treårig. Når ikke

opp i konkurransen.

45 Pangea Funds AS Digital Africa

Er lite forankret og krever H2020 finansiering, samt finansiering fra IN og forskningsrådet for å bli gjennomført. Når ikke opp i

konkurransen.

48 Quine AS Klynge rundt profesjonell effektivisering av medieproduksjon

Fremstår som støtte til en enkelt bedrift. Er for svak på forankring og medvirkende aktører. Vil ikke ha stor nok impact slik det framstår nå. Når

ikke opp i konkurransen.

50 SISU Coaching Forundersøkelse av hvilke tiltak som trengs for å styrke kvinnelige innovative forskere

Dette er et bra initiativ, men tenderer mot å være forskningsprosjekt hvor en skal se på hva som driver og motiverer kvinnelige forskere i forhold til å skulle kommersialisere. Vanskelig å se hvordan dette bidra til å styrke eksisterende klynger og nettverk. Når

ikke opp i konkurransen.

57 Subsea Valley Grunderskap i klyngene

Dette prosjektet skal klargjøre bedrifter til å søke Techstars Energy Accelerator Norway. Har fått med seg

blant annet Statoil på laget. RIP er ikke utløsende for prosjektet. Når ikke opp i

konkurransen.

58 Subsea Valley Holalens-te knologi i energisektoren Dette er et teknologiutviklingsprosjekt og faller utenfor formålet med RIP. Når ikke opp i konkurransen.
61 Vitenparken Campus As Innovasjon i planprosesser og nyskapende medvirkning

Uklart prosjekt som skal utvikle bedrifter, teknologi og samarbeidsarena innen visualiseringsteknologi. Er for lite forankret hos aktørene. Når ikke opp i

konkurransen.

63 Young Sustainable lmpact AS

Tiltak: Easy Hardware

(utvikling og gjennomføring)

Vil ikke gjennomføres
66 Mikrofinans Norge TREND startup med mangfold Kom etter fristen og var mangelfullt utfylt. . Ble ikke vurde rt.

Vedtakskompetanse:

Byråd for næring og eierskap er gitt fullmakt til å fordele avsetning til prosjekter og tiltak innenfor kap. 455 Næringsutvikling,jf. byrådssak 1012/18 pkt. 1.1 b.

 

Vedtak:

Byråd for næring og eierskap vedtar fordeling av kr 17,5 mill. på kap. 455 Næringsutvikling i henhold til byrådens sak. 7 mill. er overførte statlige midler fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet. De resterende 10,5 mill. er bevilgede kommunale midler vedtatt budsjett for 2018, kap 455 Næringsutvikling. Det avslås også 28 prosjekter i henhold til denne sak som ikke når opp i konkurransen.

Tildelingsvurderinger for Regionalt innovasjonsprogram 2018

 

NR Søker Tittel Begrunnelser
1 657 Oslo AS Oslo som ledende ”hub” i Oslo og Norge for gründere innen kreativ næring Utvikling av en ledende "hub" for kreativ næring i Oslo svarer godt på tildelingskriteriene. Midlene har en utløsende effekt til å få til dette og vil bidra til utvikling av et kunnskapsbasert, innovativt og internasjonalt næringsliv
2 Abelia Oslo Mote & Tekstil Lab Kobling av næringsliv og akademia innen mote industrien gjennom utviklingen av tekstil lab. Det er godt team bak prosjektet. Det fyller et behov som næringen trenger start hjelp til å komme i gang med. Svarer bra på utlysningskriteriene.
3 Angel Challenge AS Angel Challenge 2018

Et viktig prosjekt for å skape en regelmessig møteplass mellom investorer og startups. Utvikle aktive lead investorer i regionen til å være forbilder og pådrivere for å få investeringer til å skje. Skaper nye modeller for samhandling som har god overføringsverdi. Svarer godt på kriterier om å være kunnskapsbasert, innovativt og

internasjonalt.

10 Charge AS Charge: En akselerator for innovasjon og mangfold Charge er et nytt innovativt, «mobilt» inkubator- og akseleratorprogram som har som hoved ambisjon å løfte førstegenerasjons innvandrere inn på startup- scenen. Et viktig prosjekt som prosjekter som bidrar til å bringe nye befolkningsgrupper inn på startupsscenen. Har høy addisjonalitet.
14 ES Consulting International Nettverksprogrammer Oslo-Toulouse Dette er et sentralt prosjekt for å få operasjonalisert MoUen med Toulouse. Svarer spesielt godt på kriteriet om økning av den internasjonale konkurransekraften
15 Helseinkubator AS

ALEAP

Helseinkubator 2018

Et strategisk prosjekt for Oslo og Akershus. Har i løpet av 2017 utviklet seg til å bli det ledende norske inkubatormiljøet innen helse. Vil være en viktig faktor for styrking av det regionale innovasjonssystemet. Har en klar internasjonaliserings ambisjon.
18 Katapult Accelarator Søknad om midler fra regionalt innovasjonsprogram for Oslo og Akershus 2018

Katapult Accelerator for 2018 skal tiltrekke, utvikle og veilede 24 høykvalitets entreprenører til to program i Oslo, sørge for at disse bedriftene skalerer opp og former samarbeid med næringsvirksomhet i Oslo og Norge. Det er et solid team bak prosjektet og bra med gjennomføringskraft. Det vil ha stor impact på å utvikle og oppskalere bedrifter. Svarer godt på flere av

kriteriene og de næringspolitiske utfordringene.

20 Kjeller Innovasjon ESA BIC hovedfase Har fått støtte i 2017, men er ikke i mål med etableringen som først antatt. Det kan bli et viktig miljø fremover og bør sikres en oppstart, men må vise seg selvfinansierende fra 2019.
21 Kunnskapsbyen Lillestrøm En sluttet sirkel - regional kunnskap og internasjonale muligheter

Mottok også RIP-støtte 2017. Det har tatt og tar tid å bygge opp nettverk og kompetanse. Sirkulær økomomi representerer store muligheter for regionen framover. Viktig å få bygget nettverk og få økt kompetanse og erfaringsutveksling. Liker ambisjonen om å etablere kompetansesenter for sirkulærøkonomi. Et viktig framtidig næringsområde for regionen og blir viktig å

vise fram i 2019 under Oslo som Europeisk miljøhovedstad.

 

22 Kunnskapsbyen Lillestrøm Grønn innkjøpsarena: økt uttelling av grønne offentlige innkjøp Et viktig prosjekt som svarer på utfordringen om hvordan det offentlig og næringslivet sammen kan bidra til flere grønne innkjøp. Viktig driver for grønn innovasjon gjennom samhandling.
23 Kunnskapsbyen Lillestrøm Grønn Kapital – kanal for flere fornybarinvesteringer i Hovedstadsregionen Viktig prosjekt fram mot Oslo som Europeisk miljøhovedstad. Skal få etablert Grønn kapital som et selvfinansierende konsept, men trenger støtte for å få dette til.
25 Kunnskapsbyen Lillestrøm

«Seeing is believing»

– et mulighetstudie for etablering av en solenergipark i Oslo/Akerhus

Sterke partnere og intensjonsavtaler. Vil på sikt kunne bidra til norsk grønn teknologi blir markedsført og solgt internasjonalt. Det mangler demonstrasjonsarenaer innen cleantech. Viktigste effekt er at mulighetsstudien vil fasilitere utvikling av et hovedprosjekt. Dette er viktig for å gjøre Oslo og Akershus om til internasjonal testarena for næringslivet. Kan også være viktig å få vist fram i av 2019 og Oslo som Europeisk miljøhovedstad.
26 Kunnskapsbyen Lillestrøm Fra besøk til business Dette er et særs viktig prosjekt for Oslo som grønn miljøhovedstad i 2019. Dette dekker et viktig behov og har høy addisjonalitet.
27 MAK Mangfold, Innovasjon og Entreprenørskap Fikk også midler i 2017. Trenger litt mer tid på å få etablert seg. Et annet viktig prosjekt som bidrar til å bringe nye befolkningsgrupper inn på startupsscenen.
28 MESH Møteplasser for innovasjonsmiljøet i Oslo og Akershus

God søknad. Solide søkere. Vil bidra til et mer åpent og inkluderende miljø og arrangementer utover OIW. God markedsføring av potesielle investorer. Merverdi at Shifter kan dele redaksjonell omtale etter arrangementene. Vil dekke behovet for å få opp en skikkelig internasjonal møteplass. Dette som starthjelp.

Må stå på egne ben fra 2019.

29 NHO Oslo og Akershus Leverandørutvikling 2018 Et viktig prosjekt for å få til mer kvalitet i offentlige anskaffelser. Et bra og nyutviklende program. Svarer på viktige utfordringer og vil bidra til å styrke det regionale innovasjonssystemet og utløse regionalt verdiskapningspotensial.
32 Norsk hydrogenforum Næringsklynge for hydrogen og brenselceller

Dette er et viktig initiativ på et framtidig viktig satsningsområde for regionen. De skal konkret forsøke seg på en Arena søknad som i seg selv vil kunne samle miljøet. Om man får en skikkelig gjennombrudd i dette vil kunne ha store og positive ringvirkninger for regionen. Viktig også for å binde hydrogensatsingen i

Oslo og Akershus mer sammen.

33 Norway Health Tech Norway Health Tech Bedriftsplattform for innovative helseselskaper God søknad med et miljø med stor gjennomføringskraft. Blir en viktig del av kommunens kommende mottaksapparat for demonstrasjons, testing, utvikling og innkjøp av framtidsrettede helseløsninger. Dette er et viktig og prioritert område for Oslo kommune.
34 Norway Health Tech Markedsintroduksjon, akselerasjon og skalering i USA for Helseindustri Er et godt bidrag til å internasjonalisert bedrifter innen helsesektoren og svarer bra på kriterier om internasjonalisering og skalering. Definerte behov og utviklingspotensial.

 

35 Oslo Cancer Cluster Incubator Entreprenørskap og forretningsutvikling i norsk biotek Etablering av helseakselerator. Prosjektmålene som er satt opp kan etterprøves. Svarer på utfordringer rundt kommersialisering av forskningsresultater. God kvalitet og gjennomførbarhet som vil utløse deler av det regionale utviklingspotensialet.
36 Oslo Cancer Cluster Incubator Growing health care companies in Oslo Cancer Cluster

Koble bedrifter og finansiering. Et viktig supplement til klyngeutviklingen. Tilgang til lab fasiliteter kan muliggjøres. God forankring hos internasjonale samarbeidspartnere og vil bidra til økt innovasjon

gjennom samhandling.

38 Oslo Edtech Cluster Oslo Edtech Cluster på BETT London 2018

Målet med prosjektet er å bidra til å skape og videreføre en arena der den norske edtechnæringen får økt synlighet på en viktig internasjonal møteplass for denne bransjen. Et voksende milljø i regionen som snart står på egne ben. Svarer på kriterier som økt internasjonal konkurransekraft og utløsende for regional verdiskapning. Også et viktig miljø for å utvikle

Osloskolen videre.

43 Oslo Media House AS Utvikling av Oslo Media House som journalistisk næringsklynge

Et spennende prosjekt fra en bransje i stor omstilling. Her skal legges til rette for at bedrifter og gründere som satser på journalistikk kan skape levedyktige virksomheter. Det skal innen utgangen av 2018 utvikles en forretningsmodell for nettverket, ha inngått tettere samarbeid med mediebedrifter, utdanningsinstitusjoner og andre som er interessert i journalistikk og medienæringens utvikling. Kan bli et framtidig klyngeprosjekt innen media med stort potensial. Kan

bidra sil å skape arbeidsplasser i for en næring i omstilling.

44 Oslo Sharelab AS ShareLab – mannskap, lab og utskytningsrampe for bioentreprenører

Et viktig prosjekt for tilgjengliggjøring av labutstyr for startups og gründere. Noe som er dyrt å få  tilgang på og som det er stor mangel på i regionen. Dette dekker et definert behov vil utløse regionalt verdiskapningspotensial. God kvalitet og

gjennomførbarhet.

46 Qapital AS Oslo Fintech Hub: Forankring og strategi for Oslo & Akershus’ nye fintech miljø

Potensiale for vår region å ta en ledende posisjon innen Fintech. Skjer mye i sektoren og viktig å ha nettverk og møteplass for alle som jobber med fintech. Bank og forsikringsnæringen er i rask endring. Oslo Fintech Hub er et helt nytt initiativ startet av The Factory. Definert

behov og utviklingspotensial. God kvalitet og gjennomførbarhet

47 Qapital AS TheFactory: En akselerator og inkubator for fintech i Oslo & Akershusregionen

TheFactory er Norges første akseleratormiljø med fokus på bank og forsikringsnæringen. Gründere trenger hjelp i den kritiske oppstartsfasen, for å komme seg over “dødens dal” og utvikle lønnsomme vekstbedrifter.

Svarer bra på utfordringer for en næring i stor endring. Tydelige mål, aktiviteter og resultater. Forankring hos

samarbeidspartnere

49 Simula Research Laboratory AS Gründergarasjen @ HiOA Dette er et viktig supplement til starupscenen og trekke gründere ut av høyskolemiljøet. Miljøet har godt av å bli mer innovativt. Ny giv på Høyskolen. Simula gjør alltid en bra jobb. Definert behov og utviklingspotensial. God kvalitet og gjennomførbarhet

 

51 So Central AS

PÅDRIV - Et

partnerskap for bærekraftig byutvikling

Et ledende miljø innenfor sosialt entreprenørskap. Arbeider for bærekraftig byutvikling i Hovinbyen med fokus på innbyggerinvolvering. Prosjektet har Tydelige mål, aktiviteter og resultater. Forankring hos samarbeidspartnere. Definert behov og

utviklingspotensial

52 StartupLab AS Partneravtale mellom Oslo kommune og StartupLab Dette er et viktig strategisk for Oslo kommune.Målet med samarbeidet er å stimulere til fremveksten av flere vekstkraftige bedrifter i Oslo. Prosjektet skal bidra til utprøving av nye teknologier og gjennomføring av pilotprosjekter sammen med startups. Ses på nye anskaffelsesrutiner bedre tilpasset startups og bidra til nye innovasjonsprosesser internt i Oslo Kommune for å løse byens utfordringer. Prosjektet har definert behov og utviklingspotensial. God kvalitet og gjennomførbarhet og overføringsverdi til andre.
53 StartupLab AS Etablering av Data Science Lab – nettverksklynge og inkubator

Hovedmålet med prosjektet er å få etablert en Data Science Lab som den ledende nasjonale klyngen for oppstartsbedrifter innenfor Data Science. Et viktig bidrag til utviklingen av bedrifter innen denne næringen. Viktig samarbeidspartnere som Universitetet i Oslo, Sintef og Norsk Regnesentral. Dette vil kunne bidra til styrking av innovasjonssystemet, økt internasjonal

konkurransekraft gjennom samhandling. God kvalitet og gjennomførbarhet.

54 Stiflesen Teknologihuset Teknologihuset 2.0 Formålet med prosjektet er å utrede et ambisiøst konsept for Teknologihuset 2.0. Målet er å samle Norges ledende fagmiljø innen IKT, og legge til rette for kompetansebygging/overføring på høyt internasjonalt nivå. Vil styrke innovasjonssystemet og bidra til økt internasjonal konkurransekraft. God kvalitet og gjennomførbarhet og overføringsverdi til andre.
55 Stiftelsen byLarm Your Nordic Gateway

Målet for prosjektet er å etablere og konsolidere den viktigste internasjonale musikk- og teknologi(bransje) festivalen i Europa, i Oslo. Og dermed være med på å bygge Oslo opp som internasjonal kultur-, innovasjon- og musikkby. Et viktig prosjekt i utviklingen av kreative næringer. Forankring hos samarbeidspartnere, definerte

behov og utviklingspotensial og god kvalitet og gjennomførbarhet.

56 Subsea Valley Utvikling av capability matrix på tvers av bransjer i regionen for økt innovasjon og verdiskaping Det skal utvikles av en helhetlig og sammenstilt kapabilitetsmatrise for klyngene som vil gi oversikt over kompetansebehov i regionen, kompetansefortrinn, hvor det er kompetansegap og hvordan kompetanse kan utnyttes på tvers for å lukke gapene. Dette skal resultere i konkrete forslag og prosjekter for å skape nytt næringsliv, økt innovasjon, verdiskaping og arbeidsplasser. Støtten skal ha utløsende effekt. Det er tydelige mål, aktiviteter og resultater og bra forankring hos samarbeidspartnere

 

59 The Life Science Cluster The Life Science Cluster - Fra nettverk til klynge Formålet er å mobilisere til samarbeid omkring den store FoU-satsingen på livsvitenskap i Osloregionen. De vil øke synergiene, synliggjøre ressursene, og mobilisere vekstkraften i Norges tyngste life science miljø. Et viktig prosjekt i for utviklingen av life science miljøene i Osloregionen. Prosjektet vil bidra til Styrking av innovasjonssystemet og øke internasjonale konkurransekraften. Definert behov og utviklingspotensial, god kvalitet og gjennomførbarhet.
60 Tøyen Startup Village Tøyen Startup Village

Et viktig bydelsprosjekt med talentsatsning på barn og ungdom i bydelen, vekstbedrifter med internasjonalt potensiale, Aktører fra akademia, næringsliv og offentlige virksomheter, norske og internasjonale coworkingspaces. Utløser regionalt verdiskapningspotensial og tilrettelegger for

sysselsetting og arbeidsplasser.

62 WEAG Solutions AS Kommersialisering av miljøteknologi – III Med overordnet mål om mer kommersialisering og bedriftsetableringer fra forskning på miljøteknologi og innenfor energiområdet. Tydlige mål, aktiviteter og resultater og forankring hos samarbeidspartnere.
64 Young Sustainable Impact AS YSI søknad RIP 2018

Hovedmålet er å skape et innovasjonsprogram som har 80% suksessrate på oppstartsbedriftene. Det skal samarbeides på kryss av landegrenser, tidssoner og verdensdeler, gjøre samarbeide over nett mer effektivt enn å dele samme kontor. Prosjektet vil styrke innovasjonssystemet og øke den internasjonale konkurransekraften. Tydlige mål, aktiviteter og

resultater, definerte behov og utviklingspotensial og god kvalitet og gjennomførbarhet.

65 StartupLab AS Etablering av Startup Scouting Service Det er stor etterspørsel fra næringslivspartnere på at StartupLab skal utføre søk og matchinger etter spesifikke oppstartselskaper innenfor ulike domener – gjerne på et nordisk nivå. Støtten har utløsende effekt. Tydlige mål, aktiviteter og resultater med forankring hos samarbeidspartnere samt at det dekker et definert behov og med utviklingspotensial.
a Forskningsbasert innovasjon

FORREGION - Oslo

og Akershus

Avtale mellom Oslo og Akershus
b Oslo Business Region Oslo Innovation Week Strategisk viktig prosjekt for Oslo og utviklingen av entreprenørskap og vekstbedridrifter