Forsiden

Kontantstøttepakken "MÅ TREFFE GODT OG FAVNE BREDT"

 • Bare bedrifter med minum 30 prosent omsetningssvikt som følge av koronakrisen får statlig kontantstøtte.  Det fremgår av bedriftenes koronapakke som finansminister Jan Tore Sanner (H) og næringsminister Iselin Nybø (V) la frem torsdag 2. april 2020.

– Ordningen må treffe godt og favne bredt, sa finansministeren da han og næringsministeren akkompagnert av nærings- og arbeidslivsrepresentanteene NHO-sjef Ole Erik Almlid, Virke-sjef Ivar Horneland Kristensen, Finans Norge-sjef Idar Kreutzer, LO-leder Hans-Christian Gabrielsen og SMB Norge-sjef Olaf Thommessen.

 • STØRRELSE OG FALL

Faktorene som mates inn i søknadsbehandlings- og utbetalingssystemet er blant annet at størrelsen på kompensasjonen vil avhenge av hvor mye omsetningen har falt, størrelsen på foretakets uunngåelige faste kostnader og hvorvidt foretaket er pålagt å stenge av staten.

 • JAN TORE SANNER: – Kompensasjonsordningen vil gi hjelp til de som er økonomisk hardt rammet av virusutbruddet og bidra til at levedyktige bedrifter kan komme seg gjennom krisen. Dette er viktig for å unngå unødvendige konkurser og bevare arbeidsplasser sånn at folk fortsatt har en jobb og gå til når vi skal ta hverdagen tilbake. 
 • ISELIN NYBØ: – Det er viktig at denne ordningen treffer godt og favner bredt. Derfor vil alle foretak som er skattepliktig registrert i Norge, og som blir hardt rammet av koronaviruset, ha mulighet til å søke om kompensasjon. Likevel har vi lagt vekt på at de som er pålagt å stenge av staten, vil være aller hardest rammet, og de vil derfor få høyest kompensasjon.

MÅ ESA-GODKJENNES

Her er hovedtrekkene i pakken, som legges frem for Stortinger fredag 3.april, og som etter stortingsbehandlingen må godkjennes av kontrollorganet ESA i Brussel.

 • Parallelt arbeides med den tekniske løsningen for søknadsportalen, som skal stå klar torsdag 16. april og muliggjøre søknader og utbetalinger fra fredag 17. april. 

Kompensasjonsordningen vil omfatte bedrifter som har minst 30 prosent omsetningsfall sammenlignet med samme måned året før. For mars vil satsen være 20 prosent, siden de strenge smittevernstiltakene ble innført først 12. mars.

Ordningen vil i utgangspunktet gjelde for mars, april og mai, og utbetalingene vil skje etterskuddsvis basert på faktisk omsetning i de aktuelle månedene.

 • TODELT MODELL: Det legges opp til en todelt modell for beregning av kompensasjon.
 1. Foretak som er pålagt å stenge ned av staten, vil få dekket inntil 90 prosent av sine uunngåelige faste kostnader per måned. Beregnet slik:
  Reduksjon i omsetning x uunngåelige faste kostnader x justeringsfaktor på 90 prosent
 2. Bedriftene som ikke er pålagt å stenge, men likevel opplever reduksjon i omsetning på 30 prosent eller mer (20 prosent i mars), vil få kompensasjon beregnet slik:
  Reduksjon i omsetning x (unngåelige faste kostnader – egenandel på 10 000 kroner) x justeringsfaktor på 80 prosent
 • JAN TORE SANNER:–Minstegrensen for å få utbetalt kompensasjon er 5 000 kroner, mens den øvre grensen for støtte per foretak blir 30 millioner kroner per måned. Det settes en høyere maksgrense for konserner, forutsatt at en slik løsning kan godkjennes av ESA.

Justeringsfaktoren på henholdsvis 90 prosent og 80 prosent er ifølge finansministeren et tydelig signal til huseiere, gårdeiere og andre som innkrever kostnadene fra bedriftene om at disse også må ta en del av regningen.

 • FORVALTES AV SKATTEETATEN: Ordningen vil bli forvaltet av Skatteetaten. Søknadsprosessen vil i stor grad være automatisert gjennom en digital tjeneste, som utvikles i samarbeid med Finans Norge.

Foretakene rapporterer selv inn omsetning for måneden det søkes for, omsetning i samme måned året før og uunngåelige faste kostnader. Den digitale tjenesten vil ha et innebygd kontrollsystem for å verifisere søker og beløpet det søkes om, opp mot ulike registerdata og kryssjekker.

 • AUTOMATISK: Dersom alle kriteriene er oppfylt, vil det fattes et vedtak i systemet og utbetalingen vil skje automatisk. Det vil også være en ordning med manuell behandling for berettigede søknader som ikke kommer igjennom den automatiske rutinen.

I tillegg til automatiske kontroller og kryssjekker i søknadsprosessen vil det blir utført kontroller i ettertid for å avdekke juks og svindel. Søkeren må også kunne dokumentere tallene på et senere tidspunkt og ha bekreftelse fra regnskapsfører eller revisor på at de oppgitte beløpene er riktig.

 • ISELIN NYBØ: – Dette skal ikke være en skattegruve for useriøse aktører. Det vil bli ført kontroll i ettertid som kan føre til sanksjoner for de som prøver å jukse, sier Nybø.

Detaljene i ordningen er utarbeidet i tett samarbeid med NHO, Virke, LO, Finans Norge og SMB Norge. Formålet har vært å få raskt på plass en enkel ordning som favner bredt, men med risiko for at den ikke sikrer millimeterrettferdighet. Etter første utbetaling i april, vil det derfor bli gjort en vurdering av behovet for å justere ordningen før neste runde.

Nærmere om kompensasjonsordningen

 • Ordningen gjelder for alle skattepliktige registrerte foretak i Norge, med enkelte unntak, blant annet:
  • Finansnæringen
  • Produksjon, overføring og distribusjon av elektrisitet og vannforsyning
  • Olje- og gassutvinning
  • Foretak som er under egne støtteordninger som private barnehager og flyselskaper
  • Foretak uten ansatte (unntatt enkeltmannsforetak der virksomheten er innehavers hovedinntektskilde)
  • Foretak uten aktivitet eller som er under konkursbehandling
 • Foretaket må ha et omsetningsfall på minst 30 prosent sammenlignet med samme måned året før (20 prosent i mars). Dersom foretaket ikke hadde virksomhet samme måned året før, kan et gjennomsnitt av januar og februar i år brukes.
 • Det settes en minstegrense for utbetaling, slik at beregnet støttebeløp under 5000 kroner utbetales ikke.
 • Vi legger opp til at den øvre grensen for støtte per foretak blir 30 millioner kroner per måned og at det settes en høyere maksgrense for konserner, forutsatt at en slik løsning kan godkjennes av ESA. Regjeringen vil foreslå at vi kommer tilbake til de endelige grensene i en egen forskrift.
 • Som unngåelige, faste kostnader regnes leie av lokale, lys og varme, vann og avløp, forsikring, leie av utstyr og transportmidler, samt netto rentekostnader. Departementet vil i forskrift gi nærmere bestemmelser om hva som vil regnes som uunngåelige faste kostnader.
 • Ordningen gjelder for mars, april og mai